INTERNATIONAL SHORIN-RYU KEMPO KARATE KOBUDO KYOKAI

INTERNATIONAL COMBAT AIKI-JUJUTSU FEDERATION

SENTOU-RYU SOGO BUDO RENOKAI

ZEN NIHON KODEN BUDO RENMEI

KOBUKAI KARATE DO FEDERATION

KOBUKAN KARATE FEDERATION

TAIGAWA-RYU JUJITSU